Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności / Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

kpzie_03.jpg

Aktywności pracowników:

 „Zielona energia w rolnictwie Polski Wschodniej – uwarunkowania rozwoju”

Projekt uzyskał finansowanie w wysokości 115 135,00 zł w wyniku konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (umowa KSOW/6/2022/072 z dnia 14 lipca 2022 r., na realizację projektu w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023). Jego Liderem jest Uniwersytet w Białymstoku.

W realizacji projektu współpracują: lider projektu dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku, dr hab. Krzysztof Kud, prof. PRz oraz dr hab. Marian Woźniak, prof. PRz z Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. Aleksandra Badora z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dr Jarosław Mioduszewski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Celem projektu jest pogłębienie i wymiana wiedzy na temat czynników determinujących poziom wykorzystywania w gospodarstwach rolnych Polski Wschodniej odnawialnych źródeł energii (OZE), korzyści z tego płynących oraz promocja dobrych praktyk z zakresu wykorzystywania OZE w rolnictwie.

Odbiorcami projektu będą: rolnicy, doradcy rolni, przedstawiciele administracji publicznej, przedstawiciele uczelni wyższych i instytutów badawczych, przedstawiciele instytucji wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, przedstawiciele instytucji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, przedstawiciele firm zajmujących się produkcją i sprzedażą instalacji OZE.

Projekt realizowany do 31 października 2023 r.

 logo.jpg 


 

„Cyfrowy przemysł: szkolenia dla studentów”. 

Numer umowy: PPI/SPI/2020/1/00029/U/00001.
Projekt realizowany w okresie od 01.07.2021 do 31.07.2022.
Wartość projektu: 136 790,00 PLN.

Finansowanie: Projekt pt. „Cyfrowy przemysł: szkolenia dla studentów” był realizowany w ramach Programu SPINAKER NAWA – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia. Program był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18

Grupa docelowa: Szkolenia skierowane były do studentów Politechniki Rzeszowskiej i studentów zagranicznych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych technologii.

Intensywne Międzynarodowe Programy Szkoleń obejmowały dwie edycje:
IMPK 1 – pt. Digitalizacja procesów produkcyjnych,
IMPK 2 – pt. Wspomagane komputerowo metody badawcze – interdyscyplinarna współpraca dyscyplin i branż przemysłowych,
IMPK 3 – pt. Doskonalenie metod i narzędzi pracy zdalnej dla potrzeb przemysłu.


INTERREG Europe

W latach 2016-2020, pracownicy Katedry byli zaangażowani w realizację projektu pt. Public Policy Living Laboratory (P2L2) w ramach programu INTERREG Europe. Informacje o projekcie znajdują się na stronach:

W ramach projektu dotychczas odbyły się takie wizyty studyjne, jak:

 • Project Kick off Meeting 13/06/2016 - 15/12/2016, Bremen, Germany
 • Study Visit in Bremen - 27/09/2016 - 29/09/2016, Bremen, Germany
 • Study Visit in Podkarpackie Region - 22/11/2016 - 24/11/2016, Rzeszow, Poland
 • Study Visit in Vilnius -  4th-6th April 2017,Vilnius, Lithuania
 • Study Visit in Denmark 27-29th June 2017
 • Study Visit in Bordeaux, France 7-9th of November

Pracownicy Katedry są współtwórcami regionalnych dokumentów strategicznych, w tym: Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) oraz Planów Działania dla każdej ze specjalizacji.

Wybrane doświadczenie pracowników Katedry bezpośrednio związane z Regionalnymi Strategiami Innowacji, inteligentnymi specjalizacjami, ekoinnowacjami i obecnymi trendami rozwoju Unii Europejskiej:

 • Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Wyrwa D., Chrzanowski M., Inteligentna Specjalizacja Wspomagająca Informacja i Telekomunikacja (ICT). Plan Działania na lata 2014-2020, Rzeszów 2014, s. 1-37, dokument operacyjny dla województwa podkarpackiego opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 • Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Wyrwa D., Chrzanowski M., Inteligentna Specjalizacja Wiodąca Lotnictwo i Kosmonautyka. Plan Działania na lata 2014-2020, Rzeszów 2014, s. 1-38, dokument operacyjny dla województwa podkarpackiego opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 • Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Wyrwa D., Chrzanowski M., Inteligentna Specjalizacja Wiodąca Jakość Życia. Plan Działania na lata 2014-2020, Rzeszów 2014, s. 1-47, dokument operacyjny dla województwa podkarpackiego opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 • Woźniak L., Dziedzic S., Sobkowiak A., Kąkol W., Kud K., Woźniak M., Wyrwa D., Regionalna strategia innowacji województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), projekt, Rzeszów 2013, s. 1-73, dokument strategiczny opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 • Woźniak L., Dziedzic S.,  Sobkowiak A., Kąkol W., Kud K., Woźniak M., Wyrwa D., Kierunki rozwoju regionalnej polityki badawczej na lata 2014-2020, projekt, Rzeszów 2013, s. 1-35, dokument strategiczny opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 • Dziedzic S., Woźniak L., Mądre specjalizacje (smart specialisations) oraz kluczowe technologie wspierające (key enabling technologies) w rozwoju regionu – od wyboru do realizacji; od teorii do praktyki w województwie podkarpackim, Monografia naukowa, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013, s. 1-130.
 • Dziedzic S., Woźniak L., Ekoinnowacje w ochronie środowiska – gospodarka wodna i energetyka. Rozwiązania dla województwa podkarpackiego, Monografia naukowa, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013, s. 1-120.
 • Dziedzic S., Woźniak L., Innowacyjna wizja miast – wskazówki dla regionu, Monografia naukowa, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013, s. 1-120.
 • Dziedzic S., Woźniak L., Ekonomia ekologiczna (zielona) oraz ekonomia endogeniczna we wspieraniu innowacji w rozwoju regionu, Monografia naukowa, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013, s. 1-120.

Katedra współpracowała bądź wciąż współpracuje m.in. z takimi firmami jak:

 • VAN-PUR
 • Smak Górno
 • DA Glass
 • NTB
 • INNPuls
 • Pratt&Whitney Rzeszów (WSK PZL Rzeszów)
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 
 • Urząd Miasta Rzeszowa
 • Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
 • Podkarpacki Urząd Marszałkowski 

Ponadto w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności podejmowane są następujące problemy badawcze:

 • znaczenie innowacji i ekoinnowacji w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw;
 • wyznaczenie optymalnych kierunków wsparcia rozwoju techniczno - technologicznego regionu (foresight);
 • wdrażanie i funkcjonowanie systemów zarządzania środowiskowego w podkarpackich przedsiębiorstwach;
 • analiza uwarunkowań rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach;
 • realizacja badań w zakresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy;
 • realizowanie cyklicznych badań dotyczących partnerstwa w klastrze Doliny Lotniczej;
 • prowadzenie badań w zakresie wiedzy niezbędnej do podejmowania trafnych decyzji strategicznych oraz określenie miejsca i roli intuicji w tym procesie;
 • wpływ globalizacji na rozwój sektora rolno-żywnościowego;
 • wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju bezpośredniej sprzedaży oraz rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim.

Słowa kluczowe: bony na innowacje rzeszów, ekoinnowacje, ekoinnowacyjność, przedsiębiorczość, foresight, rzeszów, podkarpackie, regionalna strategia innowacji, inteligentne specjalizacje, RIS3, rozwój regionalny, biomimikra, bionika, biomimetyka, otwarte innowacje, innowacje kroczące, fundusze europejskie, fundusze unijne, zarządzanie jakością, ISO 9000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, EMAS, CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, parki badawcze, etyka biznesu.

Bony na innowacje!

Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności realizuje usługi doradcze i naukowo-badawcze w ramach tzw. "Bonów na innowacje" zarówno w województwie podkarpackim jaki i innych województwach.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję