Zakład Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności / Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

foto_maj_2023_zmn.jpg

Historia Zakładu

Zakład Organizacji i Zarządzania w strukturze Wydziału Zarządzania został utworzony w 1994 r. Kierownikiem jednostki w początkowym okresie był dr hab. Kazimierz Jaremczuk, prof. PRz, W 1999 roku nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Zakład Przedsiębiorczości i Zarządzania. W 2002 roku kierownikiem jednostki został prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak. W 2005 roku jednostka uzyskała status katedry i dodatkowo zmieniła nazwę na Katedrę Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności. W 2020 r. doszło do podziału katedry i wyłączenia jako odrębnej jednostki Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem. W 2023 ponownie zmienił się status jednostki. Obecnie jest ona Zakładem Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, a jej kierownikiem jest dr inż. Dariusz Wyrwa.

Najważniejsze kierunki badań:

W Zakładzie Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności prowadzone są badania naukowe głównie z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Dotyczą one przede wszystkim uwarunkowań powstawania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji społecznych oraz prowadzenia przez nie działalności. Obejmują one zarówno badane podmioty, jak i ich otoczenie. Pracownicy w swoich badaniach koncentrują się przede wszystkim na:

 • strategiach rozwoju państw, regionów oraz podmiotów gospodarczych;
 • funkcjonowaniu powiązań kooperacyjnych i klastrów;
 • innowacjach i ich znaczeniu w rozwoju gospodarki;
 • wyznaczeniu optymalnych kierunków wsparcia rozwoju techniczno-technologicznego państw i regionów (foresight);
 • kierunkach doskonalenia procesów zarządzania w organizacjach;
 • wdrażaniu i funkcjonowaniu systemów zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych;
 • uwarunkowaniach rozwoju przedsiębiorstw.

Pracownicy jednostki:

   dr inż. Dariusz Wyrwa - kierownik KPZiE
   dr hab. Bogusław Bembenek, prof. PRz
   dr Maciej Chrzanowski
   dr hab. inż. Sylwia Dziedzic, prof. PRz
   dr hab. inż. Krzysztof Kud, prof. PRz
   dr inż. Ewa Lipińska
   dr Alicja Sobkowiak
   dr hab. inż. Janusz Strojny, prof. PRz
   dr inż. Agata Warmińska
   dr hab. inż. Marian Woźniak, prof. PRz
   mgr Katarzyna Wanat-Kuszek – pracownik administracyjny

Organizowane konferencje:

 1. Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, 15-17 września 2008, Krasiczyn
 2. Przedsiębiorczość i innowacyjność MSP. Wyzwania współczesności, 16-18 września 2004, Zakopane, (organizowana wspólnie z Katedrą Zarządzania Strategicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu)
 3. Przedsiębiorczość i  innowacyjność. Wyzwania współczesności, 7 – 9 września 2006 Zakopane
 4. Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty Ekonomiczne, Społeczne i Ekologiczne, 9–10 września 2010, Rzeszów – Łańcut (organizowana wspólnie z Katedrą Zarządzania Strategicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu)
 5. Inno:Future. Przedsiębiorczość - Zarządzanie – Ekoinnowacyjność, 15-16 września 2016, Rzeszów
 6. Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, 9-10 września 2010, Wyżne
 7. Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, 14-15 października 1999, Rzeszów
 8. Człowiek w procesie gospodarowania, (organizowana wspólnie z Zakładem Nauk Humanistycznych Politechniki Rzeszowskiej), 11-12 grudnia 1997, Rzeszów
 9. Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, 9-10 grudnia 1998, Rzeszów, (organizowana wspólnie z Wyższą Szkołą Zarządzania w Rzeszowie i Małopolskim Instytutem Gospodarczym)
 10. Green Week, 15-17 czerwca 2015, Rzeszów, (organizowana wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Ekobiznes)

Aktywności pracowników:

 „Zielona energia w rolnictwie Polski Wschodniej – uwarunkowania rozwoju”

Projekt uzyskał finansowanie w wysokości 115 135,00 zł w wyniku konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (umowa KSOW/6/2022/072 z dnia 14 lipca 2022 r., na realizację projektu w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023). Jego Liderem jest Uniwersytet w Białymstoku.

W realizacji projektu współpracują: lider projektu dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku, dr hab. Krzysztof Kud, prof. PRz oraz dr hab. Marian Woźniak, prof. PRz z Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. Aleksandra Badora z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dr Jarosław Mioduszewski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Celem projektu jest pogłębienie i wymiana wiedzy na temat czynników determinujących poziom wykorzystywania w gospodarstwach rolnych Polski Wschodniej odnawialnych źródeł energii (OZE), korzyści z tego płynących oraz promocja dobrych praktyk z zakresu wykorzystywania OZE w rolnictwie.

Odbiorcami projektu będą: rolnicy, doradcy rolni, przedstawiciele administracji publicznej, przedstawiciele uczelni wyższych i instytutów badawczych, przedstawiciele instytucji wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, przedstawiciele instytucji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, przedstawiciele firm zajmujących się produkcją i sprzedażą instalacji OZE.

Projekt realizowany do 31 października 2023 r.

 logo.jpg 


 

„Cyfrowy przemysł: szkolenia dla studentów”. 

Numer umowy: PPI/SPI/2020/1/00029/U/00001.
Projekt realizowany w okresie od 01.07.2021 do 31.07.2022.
Wartość projektu: 136 790,00 PLN.

Finansowanie: Projekt pt. „Cyfrowy przemysł: szkolenia dla studentów” był realizowany w ramach Programu SPINAKER NAWA – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia. Program był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18

Grupa docelowa: Szkolenia skierowane były do studentów Politechniki Rzeszowskiej i studentów zagranicznych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych technologii.

Intensywne Międzynarodowe Programy Szkoleń obejmowały dwie edycje:
IMPK 1 – pt. Digitalizacja procesów produkcyjnych,
IMPK 2 – pt. Wspomagane komputerowo metody badawcze – interdyscyplinarna współpraca dyscyplin i branż przemysłowych,
IMPK 3 – pt. Doskonalenie metod i narzędzi pracy zdalnej dla potrzeb przemysłu.


INTERREG Europe

W latach 2016-2020, pracownicy Katedry byli zaangażowani w realizację projektu pt. Public Policy Living Laboratory (P2L2) w ramach programu INTERREG Europe. Informacje o projekcie znajdują się na stronach:

W ramach projektu dotychczas odbyły się takie wizyty studyjne, jak:

 • Project Kick off Meeting 13/06/2016 - 15/12/2016, Bremen, Germany
 • Study Visit in Bremen - 27/09/2016 - 29/09/2016, Bremen, Germany
 • Study Visit in Podkarpackie Region - 22/11/2016 - 24/11/2016, Rzeszow, Poland
 • Study Visit in Vilnius -  4th-6th April 2017,Vilnius, Lithuania
 • Study Visit in Denmark 27-29th June 2017
 • Study Visit in Bordeaux, France 7-9th of November

Pracownicy Katedry są współtwórcami regionalnych dokumentów strategicznych, w tym: Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) oraz Planów Działania dla każdej ze specjalizacji.

Wybrane doświadczenie pracowników Katedry bezpośrednio związane z Regionalnymi Strategiami Innowacji, inteligentnymi specjalizacjami, ekoinnowacjami i obecnymi trendami rozwoju Unii Europejskiej:

 • Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Wyrwa D., Chrzanowski M., Inteligentna Specjalizacja Wspomagająca Informacja i Telekomunikacja (ICT). Plan Działania na lata 2014-2020, Rzeszów 2014, s. 1-37, dokument operacyjny dla województwa podkarpackiego opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 • Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Wyrwa D., Chrzanowski M., Inteligentna Specjalizacja Wiodąca Lotnictwo i Kosmonautyka. Plan Działania na lata 2014-2020, Rzeszów 2014, s. 1-38, dokument operacyjny dla województwa podkarpackiego opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 • Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Wyrwa D., Chrzanowski M., Inteligentna Specjalizacja Wiodąca Jakość Życia. Plan Działania na lata 2014-2020, Rzeszów 2014, s. 1-47, dokument operacyjny dla województwa podkarpackiego opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 • Woźniak L., Dziedzic S., Sobkowiak A., Kąkol W., Kud K., Woźniak M., Wyrwa D., Regionalna strategia innowacji województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), projekt, Rzeszów 2013, s. 1-73, dokument strategiczny opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 • Woźniak L., Dziedzic S.,  Sobkowiak A., Kąkol W., Kud K., Woźniak M., Wyrwa D., Kierunki rozwoju regionalnej polityki badawczej na lata 2014-2020, projekt, Rzeszów 2013, s. 1-35, dokument strategiczny opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 • Dziedzic S., Woźniak L., Mądre specjalizacje (smart specialisations) oraz kluczowe technologie wspierające (key enabling technologies) w rozwoju regionu – od wyboru do realizacji; od teorii do praktyki w województwie podkarpackim, Monografia naukowa, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013, s. 1-130.
 • Dziedzic S., Woźniak L., Ekoinnowacje w ochronie środowiska – gospodarka wodna i energetyka. Rozwiązania dla województwa podkarpackiego, Monografia naukowa, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013, s. 1-120.
 • Dziedzic S., Woźniak L., Innowacyjna wizja miast – wskazówki dla regionu, Monografia naukowa, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013, s. 1-120.
 • Dziedzic S., Woźniak L., Ekonomia ekologiczna (zielona) oraz ekonomia endogeniczna we wspieraniu innowacji w rozwoju regionu, Monografia naukowa, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013, s. 1-120.

Katedra współpracowała bądź wciąż współpracuje m.in. z takimi firmami jak:

 • VAN-PUR
 • Smak Górno
 • DA Glass
 • NTB
 • INNPuls
 • Pratt&Whitney Rzeszów (WSK PZL Rzeszów)
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 
 • Urząd Miasta Rzeszowa
 • Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
 • Podkarpacki Urząd Marszałkowski 

 

Słowa kluczowe: bony na innowacje rzeszów, ekoinnowacje, ekoinnowacyjność, przedsiębiorczość, foresight, rzeszów, podkarpackie, regionalna strategia innowacji, inteligentne specjalizacje, RIS3, rozwój regionalny, biomimikra, bionika, biomimetyka, otwarte innowacje, innowacje kroczące, fundusze europejskie, fundusze unijne, zarządzanie jakością, ISO 9000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, EMAS, CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, parki badawcze, etyka biznesu.

Bony na innowacje!

Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności realizuje usługi doradcze i naukowo-badawcze w ramach tzw. "Bonów na innowacje" zarówno w województwie podkarpackim jaki i innych województwach.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję